BBC  57,50  6,48%         BTT  36,00  -6,49%         CCI  14,50  -6,45%         CLC  33,00  6,45%         DHL  3,80  -9,52%         FDT  30,80  10,00%         FIT  12,40  12,73%         GMX  14,20  9,23%         HBS  4,40  10,00%         HDC  14,00  -6,67%         HPR  10,80  -10,00%         HT1  18,60  -7,00%         HTV  17,00  -6,08%         JVC  23,30  6,39%         KSQ  7,70  -30,00%         KTS  19,80  10,00%         L43  5,50  10,00%         LGC  29,50  6,88%         LHG  13,80  6,98%         MDC  8,40  -9,68%         MDG  4,60  6,98%         NDN  6,70  9,84%         NVC  0,80  14,29%         NHW  11,60  -6,45%         PTC  10,90  6,86%         S55  24,80  -9,49%         SAP  17,10  -10,00%         SD8  0,70  -12,50%         SDJ  0,80  -11,11%         SHC  2,40  9,09%         SJM  1,80  -10,00%         STG  25,50  6,25%         TDW  23,10  -6,85%         TSC  46,70  -6,60%         TTP  26,60  6,40%         THG  15,10  6,34%         VAT  4,60  -9,80%         VE1  2,30  9,52%         VMD  18,30  -6,63%         VNG  10,00  -6,54%         
Phân tích nghiên cứu
 
 
Xem tiếp
Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: +84 4 39368866
Máy lẻ: 117
Hỗ trợ Yahoo
Hỗ trợ Skype
Hỗ trợ Google Talk
Hỗ trợ qua TeamViewer
Nhận bản tin từ HBS:
Kiến thức đầu tư
 
Thuật ngữ
 
Cập nhật thị trường
Cập nhật lúc: 30/01/2015 3:01:43 CH
VN-Index 576,07 -7,21 / -1,24%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
Cổ phiếu tích cực
Cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm giá
Tin HBS
 
 
Xem tiếp
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7 + 9, Tòa nhà 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: (84-4)39368866 Fax: (84-4) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh - Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - HCM Tel: (84-8)62906226 Fax: (84-8)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình