ACC  26,00  -5,45%         BTT  35,00  -5,41%         CCI  11,50  -6,50%         CMT  10,40  -5,45%         DAG  12,10  -6,92%         DHL  3,80  -9,52%         DRH  5,20  6,12%         DVD  7,10  4,41%         FDT  30,80  10,00%         FIT  12,40  12,73%         GHA  6,50  4,84%         GMX  14,20  9,23%         HAR  11,00  4,76%         HBS  4,40  10,00%         HPR  10,80  -10,00%         HTL  20,20  6,88%         KSH  17,10  -6,56%         KSQ  7,70  -30,00%         KTS  19,80  10,00%         L43  5,50  10,00%         MDC  8,40  -9,68%         NDN  6,70  9,84%         NVC  0,80  14,29%         OGC  11,30  -5,83%         PXT  6,00  5,26%         RIC  14,00  -6,67%         S55  24,80  -9,49%         SAP  17,10  -10,00%         SD8  0,70  -12,50%         SDJ  0,80  -11,11%         SHC  2,40  9,09%         SJM  1,80  -10,00%         SMC  10,80  5,88%         STT  4,50  -6,25%         TSC  48,00  4,80%         VAT  4,60  -9,80%         VE1  2,30  9,52%         VMD  18,70  6,86%         VNA  3,60  5,88%         VNH  4,60  -6,12%         
Phân tích nghiên cứu
 
 
Xem tiếp
Hỗ trợ khách hàng
Gọi tới số: +84 4 39368866
Máy lẻ: 117
Hỗ trợ Yahoo
Hỗ trợ Skype
Hỗ trợ Google Talk
Hỗ trợ qua TeamViewer
Nhận bản tin từ HBS:
Kiến thức đầu tư
 
Thuật ngữ
 
Cập nhật thị trường
Cập nhật lúc: 23/10/2014 11:29:07 SA
VN-Index 598,73 -2,86 / -0,48%
Biểu đồ VN-Index thời gian thực
Cổ phiếu tích cực
Cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm giá
Tin HBS
 
 
Xem tiếp
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Trụ sở chính: Tầng 7 + 9, Tòa nhà 46-48 Bà Triệu - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội Tel: (84-4)39368866 Fax: (84-4) 39368665 E-Mail: hbs_ho@hbse.com.vn
Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 3 Cao ốc Vimedimex Hòa Bình - 246 Cống Quỳnh - Phạm Ngũ Lão - Quận 1 - HCM Tel: (84-8)62906226 Fax: (84-8)62911279
Copyright © 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình